Formy Wsparcia + Harmonogramy

Każdy Uczestnik/czka projektu otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy (zgodnie z założeniami projektu), których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana w trakcie dokonywania indywidualnej diagnozy, jako niezbędnych w celu aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji Uczestnika/czki projektu na rynku pracy i/lub uzyskania zatrudnienia, w tym w szczególności poniższe.

   1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki projektu.
   2. Opracowanie diagnozy – Indywidualny plan działania (IPD) Uczestnika/czki projektudla 100% Uczestników/czek projektu.
   3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracydla 100% Uczestników/czek projektu.
   4. Kompleksowe i indywidualne wsparcia psychologicznedla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD.
   5. Szkolenia wraz z egzaminami – dla Uczestników/czek projektu, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, a potrzeba ta wynika z IPD,
   6. Staż – trwający 3 miesiące kalendarzowe. Uczestników/czek projektu, dla których zidentyfikowano potrzebę nabywania umiejętności praktycznych, istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice, a potrzeba ta wynika z IPD. W okresie trwania szkolenia/kursu/stażu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/kursu/stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Zwroty przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Harmonogramy

 • Indywidualny Plan Działania:

harmonogram wsparcia w projekcie IPD

          harmonogram wsparcia w projekcie IPD – 25.05.2023

 • Kompleksowe i Indywidualne pośrednictwo pracy :

harmonogram wsparcia PP

         harmonogram wsparcia PP – 25.05.2023

 • Staż: 

 harmonogram_wsparcia Staż

 • Szkolenia:

 harmonogram_wsparcia Sz.

          harmonogram wsparcia  Szkolenie – 25.05.2023

 

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16