Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

 

 1. Informacja o Projekcie

 1. Projekt „CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”
  numer WND-POWR.01.05.01-00-0021/20 (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjenta Projektu) w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie dla wszystkich, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie  województwa kujawsko – pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.
 3. Okres realizacji Projektu: zgodnie z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji założony dla wersji pierwotnej Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu od 2021-03-01 do 2023-06-30 (zmiana okresu realizacji projektu nie wymaga zmiany dokumentów realizacyjnych projektu w tym regulaminów).

 

 

2.Uczestnicy/czki projektu i formy wsparcia/usługi

1.Uczestnicy/czki projektu

 1. Projekt ukierunkowany jest na poprawienie sytuacji na rynku pracy 352 osób z niepełnosprawnościami powyżej  18 roku życia, zamieszkałych   tereny  na obszarze województw : pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zaw. zaplanowanej w projekcie w okresie 28 m-cy (od 1.03.2021 r. do 30.06.2023 r.)
 2. W ramach w/w grupy docelowej:
 • osoby niepełnosprawne – będą stanowiły 100% docelowej grupy (352 osób)
 • osoby pochodzące z obszarów wiejskich – będą stanowiły 40% docelowej grupy (141 osób)
 • osoby bezrobotne   – będą stanowiły 100% docelowej grupy (352 osoby) status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumiany, jako dzień rekrutacji, a nie dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia)
 • kobiety – będą stanowiły 60% – docelowej grupy (212 osób)
 • 100% Uczestników/czek projektu nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

2.Formy wsparcia

W ramach Projektu „CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” realizowane są następują bezpłatne formy wsparcia/usługi dla Uczestników/czek Projektu:

 1. Opracowanie diagnozy – Indywidualny plan działania Uczestników/czek projektu – bezpłatnie dla 100% docelowej grupy;
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – dla 100% Uczestników/czek projektu;
 3. Kompleksowe i indywidualne wsparcia psychologiczne dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD;
 4. Szkolenia wraz z egzaminami;
 5. Staż – trwający 3 miesiące kalendarzowe. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa się staż, może być wydłużony stosownie do programu staż;

 

3. Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji oraz rozwoju z pełnym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i cykliczno-ciągły – do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc tworzone będą listy rezerwowe.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Przy rekrutacji uczestników projektu przyporządkowanie do poszczególnych kategorii, preferowanych w ramach projektu, osób daje dodatkowe punkty wagowe, odpowiednio:
 • + 6 punktów – kobieta;
 • + 4 punkty – osoba zamieszkująca na obszarze wiejskim województwa kujawsko-pomorskiego lub pomorskiego lub warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego.
 • +10 punktów – byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO
 1. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „CEMTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOSĆIAMI ”.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „CEMTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOSĆIAMI” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu (zał. 1 formularz zgłoszeniowy, zał. 2 Oświadczanie, zał.3 Ankieta identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki, zał. 4 Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór), zał. 5 Regulamin zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. zał. 6 Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór) dostępny jest w CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO, w siedzibie głównej, regionalnych Biurach Projektu oraz w Internecie – strona www Projektu.
 4. Na podstawie wstępnej weryfikacji, w oparciu o formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na tej podstawie zostanie poproszony/a o przedłożenie uzupełnionych, pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu 
 5. Potencjalny Uczestnik/czka Projektu wraz z przedłożeniem pozostałych dokumentów zobowiązany/na jest przedłożyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, według stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. dzień rekrutacji, a nie udzielenia pierwszej formy wsparcia).
 6. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej rozpoczęcie wsparcia w ramach projektu lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu.
 7. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę projektu dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki projektu do udziału w nim i korzystania z form wsparcia w ramach projektu.
 8. Beneficjent Projektu informuje, iż informacje podane przez Uczestnika/czkę Projektu mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.
 9. Beneficjent Projektu zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają pozostałe przesłanki określone w niniejszym regulaminie.

 

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, na podstawie, której weźmie udział w indywidualnie ustalonych i kompleksowych, zgodnie z IPD, formach wsparcia/usługach (zgodnych z zapisami § 2 pkt 1, 2, 3,4,5 niniejszego regulaminu) w zakresie aktywizacji zawodowej.
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w 2 pkt 4 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo), przy czym uczestnictwo w formach wsparcia/usługach wskazanych w § 2 pkt 1, 2, 3 oraz w egzaminach jest w 100 % obowiązkowe.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Beneficjenta Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu) w tym do przekazania informacji dotyczących sytuacji Uczestnik/czka Projektu po zakończeniu udziału w projekcie na zasadach i zgodnie z zakresem danych określonych przez Beneficjenta Projektu
 4. Uczestnik/czka Projektu, który/a:
  1. zakończył udział w projekcie,
  2. przerwał udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy,
  3. podjął pracę, jednak jednocześnie kontynuował udział w projekciezobowiązany/na jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy do trzech miesięcy od wystąpienia sytuacji opisanych w pkt. 1-3,  o ile Uczestnik/czka podejmie pracę; . Dodatkowo Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeżeli po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik/czka utrzymał/a zatrudnienie przez 3 miesiące zobowiązany/na jest do dostarczenia w terminie 7 dni od dnia, w którym miną 3 miesiące utrzymania zatrudnienia przez Uczestnik/czka. Zaświadczenia od pracodawcy/ów o utrzymaniu w zatrudnieniu przez 3 miesiące lub świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie, przez co najmniej 3 miesiące, w przypadku ustania zatrudnienia możliwe jest przedstawienie kopi świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawcy/ów, dla prowadzących działalność gospodarczą aktualny wypis z CEIDG.
 5. Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) będzie skutkowało, prawem Beneficjenta Projektu do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu, niemożliwością przystąpienia do egzaminu  oraz nieotrzymanie certyfiktu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje, oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Beneficjenta Projektu kosztów udzielonego wsparcia. Uczestnik/czka projektu nie jest obciążana zwrotem kosztów udzielonego wsparcia pod warunkiem, że nieobecność/przerwanie uczestnictwa w projekcie spowodowane jest podjęciem przez Uczestnika/czkę pracy lub działalności gospodarczej i zostanie właściwie udokumentowane.
 6. Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony/na z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
 7. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i odzieży ochronnej (jeśli je otrzymał/ła).

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności w formach wsparciach i  zajęciach zaplanowanych dla Uczestniczki/czka.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Beneficjenta Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji, która podlegała ocenie na etapie rekrutacji do projektu.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp.

 

6. Polityka prywatności i poufności

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu oraz Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

1.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.

2.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu w oparciu o akty prawne obowiązujące w prawie polskim i wytyczne obowiązujące  dla  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020.

3.Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.

4.Dokumentacja będąca podstawą do rekrutacji i udziału w Projekcie, stanowiąca załączniki do niniejszego Regulaminu, przygotowana przy użyciu innych formularzy, wypełniona niekompletnie, podpisana nieczytelnie lub podpisana przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w Projekcie, będzie odrzucana.

5.Wsparcie/usługi w ramach projektu każdorazowo spełniać będą standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 zapewniając, że OzN będą miały na równi jak dla osób pełnosprawnych dostęp do projektu w zakresie:

  1. – udziału,
  2. – użytkowania,
  3. – zrozumienia,
  4. – komunikowania się,
  5. – skorzystania z fektów;

 

6.Uczestnik/czka Projektu w momencie przystąpienia do projektu wyraża dobrowolną, nieodpłatną zgodę na wykorzystanie w okresie realizacji i na rzecz realizacji niniejszego projektu swojego wizerunku w postaci fotografii, filmów oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentujących dobre praktyki powstałe w trakcie uczestnictwa w Projekcie.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2021 roku.

 

 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 1.
 3. Ankieta identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki
 4. Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór).
 5. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.
 6. Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór).

 

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania oraz dalszą część regulaminu znajdziesz       tutaj

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16