Informacje o Projekcie


Projekt „CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowany do 352 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia , zamieszkujących na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu), poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej  zaplanowanej w projekcie 

 

Dla kogo ?


352 osób z niepełnosprawnościami (OzN) powyżej 18 roku życia zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (zgodnie z Art. 25 Kodeksu cywilnego który stanowi, iż  „Miejscem  zamieszkania  osoby  fizycznej  jest  miejscowość,  w  której  osoba  ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”). Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

W ramach grupy docelowej projekt zakłada udział:

  1. osoby niepełnosprawne- będą stanowiły 100% Uczestników/czek projektu (352 osoby);
  2.  osoby pochodzące z obszarów wiejskich – będą stanowiły co najmniej 40% Uczestników/czek projektu (141 osób);
  3. osoby bezrobotne i/lub  osoby bierne zawodowo – będą stanowiły 100% grupy docelowej (352 osoby);
  4. kobiety – będą stanowiły 60% Uczestników/czek projektu (212 osób).
 

Okres Realizacji


Działania realizowane są od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.                                                                               

 

Formy Wsparcia


W ramach Projektu „CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” realizowane wsparcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się, na co najmniej dwóch elementach pomocy/formach wsparcia skierowanych do każdego Uczestnika/czki projektu wskazanych w IPD. W ramach projektu realizowane są następujące bezpłatne formy wsparcia/usługi dla Uczestników/czek Projektu:

 1. Opracowanie diagnozy – IPD (Indywidualny Plan Działania) Uczestnika/czki projektudla 100% kandydatów/tek projektu.
 2. 2.Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracydla 100% Uczestników/czek projektu.
 3. Kompleksowe i indywidualne wsparcia psychologiczne dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD.
 4. Szkolenia wraz z egzaminami – dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD.
 5. Staż – trwający 3 miesiące kalendarzowe – dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD.

W okresie trwania szkolenia/kursu/stażu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/kursu/stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Zwroty przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

 

 

 

 

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16